Doktorski studij - Ekonomija

Na doktorskom (Ph.D.) nivou, pripremamo studente za akademiju i nastavak istraživanja na polju ekonomije. Naši predmeti su dizajnirani tako da omoguće studentima izvođenje zahtjevnih i naprednih istraživanja. Glavna područja specijalizacije uključuju mikroekonomiju, makroekonomiju i finansije.

Na našem doktorskom studiju, od studenata se očekuje da završe dva obavezna i šest izbornih predmeta. Poslije toga, studenti trebaju završiti kvalifikacioni ispit da bi stekli status kandidata za doktorsku disertaciju. Nakon toga, studenti mogu prijaviti prijedlog doktorske disertacije te pristupiti samoj izradi u skladu sa Pravilnikom o studiranju na trećem ciklusu.

Po završetku trećeg ciklusa studija, student ostvaruje zvanje: Doktor ekonomoskih nauka. Nastavni plan je dostupan ovdje.

Uslovi za upis na treći ciklus studija

Pored osnovnih uslova određenih zakonom, pravo da apliciraju na treći ciklus studija (doktorat) imaju svi studenti koji su završili magistarske studije po bolonjskom sistemu tj. kandidati koji su ostvarili 300 kredita (ECTS) kao i oni koji su završili postdiplomski studij prema ranijem studijskom modelu i ostvarili zvanje magistar nauka (predbolonjski i bolonjski magistarski program). Također,  pravo prijave imaju i kandidati koji su obrazovanje ostvarili van Bosne i Hercegovine, a kojima je nostrifikacijom utvrđeno da imaju potreban nivo obrazovanja za upis na treći ciklus.

Rangiranje kandidata za upis na treći ciklus vrši se po sljedećim kriterijima:

  1. završen drugi ciklus iz ekonomije ili bliskog polja;
  2. prosjek ocjena sa prethodnih studija (minimum 3.3/4 ili 9/10);
  3. prijedlog istraživanja koji treba uvjeriti komisiju da kandidat ima potencijal da ispuni zahtjeve doktorskog studija te da je njegovo istraživačko područje u skladu sa kapacitetima programa;
  4. rezultati ostvareni na intervjuu ili testu;
  5. ostali kriteriji utvrđeni u oglasu.

 

 

APPLY ONLINE