O Studijskom Programu Ekonomije

Šta je studijski program ekonomije?

Ekonomija je nauka koja izučava kako društvo organiyuje upotrebu ograničenih resursa, to jeste vrijeme, novac, faktore za proizvodnju kao što su radna snaga, prirodni resursi, kapital i slično. U savremenom svijetu resursi ne mogu biti organizovani centralnim planiranjem,  pa se to radi kroz kombinovanu i međusobnu saradnju velikog broja domaćinstava i firmi. Ekonomisti izučavaju kako ljudi donose odluke kao što su kako raditi, šta kupiti, kako uštediti, koliko investirati i tako dalje. Ekonomska analiza polazi od pretpostavke da pojedinci imaju određene ciljeve i da postižu te ciljeve najbolje što mogu. Konačno, ekonomisti daju preporuke o politikama koje će omogućiti bolji standard ljudima. Ovo pokazuje da je Ekonomija veoma zanimljiv i izazovan program, koji angažuje studente tokom njihovog studija i nudi im odličnu perspektivu nakon diplomiranja.

Šta ćete učiti na studijskom programu ekonomije?

Ekonomija kao naučna disciplina dijeli se u dvije osnovne kategorije: mikroekonomiju i makroekonomiju. Mikroekonomija izučava odluke koje donose pojedinac, firma ili država i kako ove odluke utiču na tržište roba i usluga. Makroekonomija je oblast koja se bavi pitanjima nacionalne ekonomije kao cjeline i fokusira se na izučavanje inflacije, nezaposlenosti i ekonomskog rasta. Pored ove dvije osnovne podjele, ekonomija se grana na: međunarodnu ekonomiju koja izučava odnose zemalja tokom razmjene roba i usluga; finansijsku ekonomiju koja proučava odnose između finansijskih agenata; javnu ekonomiju koja se bavi pitanjima javnih finansija; razvojnu ekonomiju koja analizira modele lokalnog i općeg društvenog razvoja; te ekonomiju radne snage koja se bavi pitanjima tržišta radne snage, itd.

Mogućnost zaposlenja za naše diplomante

Cilj studijskog programa ekonomije na IUS-u jeste da stvori diplomante koji su veoma dobro pripremljeni za karijeru u biznisu, vladi, savjetovanju, ili obrazovanju. Studenti Fakulteta menadžmenta i javne uprave, Odsijek ekonomija, gradit će svoje obrazovanje kroz mikro i makroekonomiju, finansijki menadžment, poslovno pravo i Evropsku Uniju. Nakon diplomiranja studenti su spremni za rad u bankama, finansijskim institucijama, vladinim institucijama, NVO, domaćim i stranim kompanijama. Studenti će postati stručnjaci koji će pomoći Bosni i Hercegovini u bržem pristupanju Evropskoj Uniji i doprinijet će bržem razvoju Bosne i Hercegovine.